'A legkiválóbb adomány a szeretet

Testvéreim! Törekedjetek az értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkot és mind a tudományt, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. 

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.'

Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 12. fejezet 31 – 13. fejezet 13.

Forrás ~ Internet
HIMNUSZ A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ
Ó, Szűzanyánk, te Szent Fiad
boldogságos leánya vagy,
fölségesen alázatos,
minden teremtmény elseje.

Időtlen égi terv szerint
remekbe öntött Alkotás,
mint szent Magaslat, ékesen
ragyogsz a földiek között.

A Mű tebenned oly jeles,
hogy fényességes Alkotód
csak benned s általad lehet
csodálatosan ember itt.

A szűzi méhben újra gyúlt
a lángoló nagy Szeretet,
hevétől nyílnak mennyei
virágok lent a föld porán.

Dicsérjük Egyszülöttedet,
Atyánkat és a Lelket is,
a nagy kegyelmek köntösét,
csodás Szűz, ők szőtték neked. Amen.
 Forrás ~ Internet


A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepe ~ december 12.

December 12-e a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepnapja. A Guadalupei Miasszonyunk, mexikói nevén Lupita a guadalupei bazilikában őrzött XVI. századi Mária-ikon, Mexikó legismertebb vallási, kulturális és nemzeti szimbóluma.

'Isten olykor Édesanyja által lép közénk, hogy minden embert Fiához kapcsoljon. Mária az első tanítvány és misszionárius, aki által az üdvösség üzenete eljut hozzánk.' Amen. 
Forrás ~ Internet
 
HIMNUSZ A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ
 
Szűz Mária, te nem hagyod,
hogy kárba vesszen a fohász,
esengve kérünk, légy velünk,
imádságunkra jól figyelj!

Állj mellettünk, ha vétkeink
rettentő lánca megkötöz,
oldozd le béklyónkat hamar,
melyet szívünkre bűn vetett!

Segíts, ha a hazug világ
csalóka képe hívogat,
feledve rangot, hivatást,
lelkünk ne tévelyedjen el!

Segíts, ha megpróbáltatás
szakad testünkre mostohán,
békés időket adj nekünk,
amíg hazánkba juthatunk!

Légy jó anyánk majd akkor is,
ha a halálos óra üt,
jóvoltodból a mennyei
kapuk kitárva várjanak!

Dicsérjük Egyszülöttedet,
Atyánkat és a Lelket is,
a nagy kegyelmek köntösét
csodás Szűz, ők szőtték neked. Amen.

Forrás ~ InternetBOLDOG KALKUTTAI TERÉZ EMLÉKNAPJA ~ SZEPTEMBER 5.

Ganxha Ágnes Bojaxhiu 1910. augusztus 27-én született Skopjében, amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. Édesapja módos kereskedő volt. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot. Az írországi 'Lorettói Boldogságos Szűz Mária Rend' tagjai közé lépett be, akiknek Indiában is volt missziós telepük. 1929–1946 között előkelő hindu leányokat tanított. Minden fajú, vallású és társadalmi helyzetű ember iránt nyitott volt. Mélységes hite, valamint az a vágya, hogy valami nagyon szépet tegyen Istenért, arra késztette, hogy Kalkutta nyomornegyedében a szegények és a nyomorgók, a betegek és a haldoklók, az utcán csavargó és árva gyermekek szolgálatára szentelje életét. 1949-ben megalapította A Szeretet Misszionáriusai Rendjét, amelynek az a hivatása, hogy a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott.

1989. június 16-án érkezett Budapestre négy nővérrel, és megalapította első rendházukat hazánkban. 1997. szeptember 5-én, Kalkuttában halt meg. II. János Pál pápa 2003. október 19-én avatta boldoggá Rómában.

 'Istenünk, te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad, hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon. Közbenjárására add, hogy szenvedő testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen. SZENT ÁGOSTON SZENT MÓNIKÁRÓL

'Ez a csodálatos feleség és édesanya ruházata szerint asszony,
a hitére nézve férfi volt; olyan biztonság volt benne, amilyet csak az öregség ad meg az embernek; olyan szeretete volt, amilyenre csak
egy édesanya képes; s olyan jámborság élt a szívében, amit csak
egy keresztény nő hordozhat a szívében'

'Temessétek csak el a testet ott, ahol van, és ne legyen miatta semmi gondotok. Csak arra az egyre kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, bárhol lesztek. Mikor ezt kimondta, elhallgatott, és állapota súlyosabbra fordult.
Arra is gondoltunk, nem volna illő, hogy hangos jajgatás és zokogás közepette temessük el halottunkat, úgy, ahogy a gonosz halál után az örökre megholtakat szokás siratni, hiszen az ő halála nem volt gonosz, és nem is halt meg örökre. Ennek tiszta élete volt a bizonysága.'

Forrás ~ Internet

 SZENT MÓNIKA ~ AZ ÉDESANYÁK VÉDŐSZENTJE  ÜNNEPE - AUGUSZTUS 27.

Mónika az imádkozó édesanya. Fia jó útra téréséért imádkozott,
majd megérve fia megtérését távozott a földi életből.
Az igazi szeretet mindig megtalálja a segítés legmegfelelőbb módját.
Az igazi édesanya példaképe: hitét imádsággal táplálta és erényeivel ékesítette. 
Nem adta fel a reményt, hogy környezetét megtérítse.

'Az oly parányi vízcsepp is - állandóan csepegve - átfúrja a kemény sziklát!'

Forrás ~ Internet
 
 SZENT MÓNIKA ~ ÉDESANYÁK VÉDŐSZENTJE
 
 Mónika a férjes asszonyok és az anyák védőszentje. Életének titka az isteni bölcsesség és a megtestesült Ige iránti szeretet volt.

 'Szent Mónika élete példakép lehet minden keresztény édesanya számára. Szent Mónika, Szent Ágoston püspök édesanyja, akinek az Istenbe vetett rendíthetetlen hite, és erős szeretete megmutatkozott kitartó imájában.'
 
Az 1987-ben madridi édesanyák által alapított, Szent Mónika közösség - amely Magyarországon, tagjai névadójuk példáját követve minden nap így imádkoznak.
 
'Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok Neked és áldom szent Nevedet.

Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet,  hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek  Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette  se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni!' Amen.
 
Forrás ~ Internet 

KERESZTÉNY ÉDESANYA IMÁJA SZENT MÓNIKÁHOZ

Egy keresztény édesanya imája Szent Mónikához
  Szent Mónika szenvedő feleség és anya,
 te ismered könnyeimet, szenvedésemet és fájdalmamat.
Egyszer Te is úgy szenvedtél, mint én,
 könyörülj hát rajtam. Imádkozz értem!

A Szentlélektől megkaptad a bölcsesség és megértés,
az erősség és imádságosság ajándékait.
Kérd, hogy én is megkaphassam ezeket az ajándékokat.
Imádkozz férjemért és gyermekeimért.

Te a béke asszonya voltál.
Kérj békét az otthonunk számára.
Isten segítségével megmentetted férjedet és fiadat.
Könyörögj Istennél otthonunk számára
 hitért és az Isten kegyelméért.
  A mindennapi szentmiséből erőt és vigaszt merítettél.

Könyörögj értünk, hogy ebben mi is részesüljünk.
Könyörögj anyagi jólétünkért,
hogy dolgozhassunk és biztonságban,
kényelemben élhessünk otthonunkban.
  Imádkozz gyermekeimért is,
hogy mindig ismerjék, szeressék és szolgálják az Urat.

Könyörögj értem, hogy jó anyjuk lehessek.
Könyörögj azért is, hogy amikor ez az élet véget ér,
szeretteim mind együtt lehessenek az Úrban,
ahogy Te együtt vagy most férjeddel és gyermekeiddel.
 Szent Mónika, édesanyák védőszentje, könyörögj értem! Amen.

Forrás ~ Internet
 


LIMAI SZENT RÓZA SZŰZ ~ AUGUSZTUS 23.

A perui Limában született 1586-ban. Már otthon gyakorolni kezdte az erényeket, amikor azonban 1606-ban felöltötte Szent Domonkos harmadik rendjének öltözetét, a bűnbánat és a misztikus elmélkedés útján jelentősen előrehaladt. A rendben felvette a 'Szűz Máriáról nevezett'  jelzőt, pontosabban a 'Rosa de Santa Maria' nevet. Szent Róza életének három jelentős gyümölcse lett: az első női kolostor alapítása, az intézményes szegénygondozás és a misszió. Meghalt 1617. augusztus 24-én, Limában.

'Istenünk, te Limai Szent Róza lelkében lángra gyújtottad szeretetedet, és arra indítottad, hogy elhagyva a világot kemény vezeklésben egyedül neked éljen. Közbenjárására add, hogy a földön az igaz élet útját járjuk, a mennyben pedig eljussunk hozzád, minden boldogságunk forrásához.' Amen.

Forrás ~ Internet

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ ~ AUGUSZTUS 22.

'Isten és az ember szeretete szorosan összefügg egymással. Máriában az Istent mindenekfölött szerető, mindenben igent mondó asszonyt ünnepeljük. Királynői méltósága számunkra öröm és megerősödés az Isten útján. Bibliára alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott. Az Angyali üdvözletben is véget nem érő királyi széket ígér az angyal. A Jelenések könyvének Napba öltözött Asszonya is csillagkoronával tűnik fel. Ilyen rendíthetetlen méltósággal ünnepelte a keresztény világ ősidőktől fogva.'

'Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 'Amen.

Forrás ~ Internet
 
CHANTAL SZENT JOHANNA FRANCISKA SZERZETESNŐ

Chantal Szent Johanna Franciska 1572. január 28-án született. Férjhez ment 1592-ben De Chantal báróhoz, és hat gyermekük született, ám férjét korán elvesztette. Ekkor, 1601-ben visszavonult egy vidéki kastélyukba.

Szalézi Szent Ferenc lett a lelki vezetője, akivel egy lelkigyakorlaton ismerkedett meg. Az ő irányítása alatt Franciska szépen haladt a tökéletesség útján: ápolta a betegeket, gondozta a szegényeket. Szalézi Szent Ferenc munkatársa lett. Együtt megalapították, majd ő vezette a vizitációs nővérek szerzetesrendjét. Nagy szerepe volt Szalézi Szent Ferenc halála után annak szentté avatására történő előkészítésében. Ebben az időben Páli Szent Vince lett lelkiatyja.

Rendjük gyorsan terjedt, a gyakorlatban mutatta meg, hogy a szeretet, a gondoskodás és nevelés távlatokban gyümölcsöt terem. Halálakor már 87 házuk volt. Rendjének fáradhatatlan szervezője volt, sokat utazott, tüdőgyulladásban hunyt el 1641 -ben. 1751-ben boldoggá, 1767-ben szentté avatták.

Szent Franciska kezdetben családos élethivatásban élt. Férje elvesztése után, özvegységében is megtalálta, hogy mit tehet Isten ügyéért. Bármiféle élethivatásban élünk is a szolgálat szellemében kell élnünk. Keresnünk kell azt, hogy mit tehetünk Isten Országának az építéséért. Például azzal, hogy a mindennapokban segítünk, ahol tudunk, akin tudunk. Ez a lehetőség mindenkinek adott.

A mindennapi élet számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy néha észrevétlen, és mégis értékes tettekkel építsük Isten országát. Ugyanakkor fontos, hogy segédkezet nyújtsunk, azoknak, akik teljes állású segítők, lelkipásztorok, szegény gondozók. Nagyon fontosak az ilyen az ilyen önkéntesek, mert a szűkség mindig nagyobb, mint amennyien a gondok enyhítésén fáradoznak. Mindenkinek a munkájára, szolgáló szeretetére igényt tart az Egyház, mert csak így épülhet bennünk és közöttünk Isten Országa.'

'Istenünk, te Chantal Szent Johanna Franciskát változatos életútján kiváló érdemekkel ékesítetted. Közbenjárására engedd, hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, és szüntelenül jó példát adjunk.' Amen.

Forrás ~ Internet


 SZENT KLÁRA SZŰZ EMLÉKNAPJA ~ AUGUSZTUS 11.

'Klára szent Ferenc követője a szegénységben, a szeretetben és a jámborságban. Ezzel tanújává vált Jézus feltámadásának, megerősít minket is, hogy ragaszkodjunk Jézushoz, kövessük tanítását, és tanúságot tegyünk róla. Szent Klára Assisiben született 1194-ben. 18 évesen tette le fogadalmát Assisi Szent Ferenc kezébe, akinek szent szegénységét követni akarta. Ferenccel együtt alapították meg a róla elnevezett klarissza rendet. Később csatlakozott hozzá két nővére is, és apjuk halála után édesanyja is.
Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Élete végén megérhette azt, hogy látta rendjének elterjedését még az Itálián kívüli országokban is. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az Assisi melletti Szent Damján-kolostorban. Sértetlen teste, a róla elnevezett assisi bazilikában nyugszik.'

'Istenünk, ki Szent Klárát irgalmasan megtanítottad a szegénység szeretetére, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a szegénység szellemében követhessük Krisztust, és így eljuthassunk szent színed látására!' Amen.

SZENT KLÁRA ÁLDÁSA

'Én, Klára, Krisztus szolgálója, boldogságos Szent Ferenc atyánk kicsiny palántája és bár méltatlanul, a ti és a többi szegény nővér nénje és édesanyja, kérem a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát, Szentséges Szülőjének, Szűz Máriának, Szent Mihály arkangyalnak, Isten minden szent angyalainak, boldog Ferenc atyánknak, minden szent férfiúnak és nőnek közbenjárását, hogy ő, a mennyei Atya adja meg nektek és erősítse is meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön: a földön, a küzdő Egyház szolgái és szolgálói között, sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig, a győzelmes Egyház szent férfiai és szent asszonyai között, magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.' Amen.

Forrás ~ Internet


KEGYES SZENT ANNA! ÁLDJ MEG ÉS VÉDELMEZZ MINDEN CSALÁDOT'

A családom az életem szíve. Az én kis Templomom.
Szent Anna, oltalmazd családom tagjait
 minden testi és lelki veszéllyel szemben.
Te férjed, Joachim és leányod, Mária jelenlétében éltél.
Később üdvözölted vejedet, Szent Józsefet,
és mindenek fölött szeretted Jézust, Megváltónkat.
Hadd ihlesse a te családod a mi családunkat.
Hadd maradjunk egységben mély kölcsönös szeretetben.
Ha családunk törést szenvedne maradj számunkra
 a gyengédség Szentje, aki elvezet minket Istenhez. Szent Anna,
te házastárs, anya és nagymama voltál;
áldd meg családom minden tagját. Maradjunk hűek az Úrhoz.
 Hadd maradjunk készségesek más családok szüksége iránt.
Védelmezz minden családot. Amen.

Forrás ~ Internet